Algemene voorwaarden

 

Op al onze offertes, opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden wordt u op verzoek toegezonden.